Hotărârea nr. 340/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1146/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de MAURER IMOBILIARE S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 340

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1146/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de MAURER IMOBILIARE S.A.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu                       nr. 45.183/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a următoarelor imobile situate în Braşov, str. Egretei F.N.: terenul înscris în C.F. nr. 141740 Brașov, nr. cad. 141740, în suprafață de 1.414 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 142096 Brașov, nr. cad. 142096, în suprafață de 15 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 142097 Brașov, nr. cad. 142097, în suprafață de 13 m.p.; terenul înscris în C.F.         nr. 142098 Brașov, nr. cad. 142098, în suprafață de 12 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 142099 Brașov, nr. cad. 142099, în suprafață de 13 m.p.; terenul înscris în C.F. nr. 142100 Brașov, nr. cad. 142100, în suprafață de 12 m.p.; terenul înscris în C.F. 142101 Brașov, nr. cad. 142101, în suprafață de 13 m.p.;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1),  lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a MAURER IMOBILIARE S.A., autentificată sub nr. 1146 din 17.04.2019, de Societatea Profesională Notarială Burlan Radu-Cătălin, Burlan Ioana-Suzana și Burlan Silviu-Cristian, referitoare la următoarele imobile situate în Braşov, str. Egretei F.N.:

- terenul înscris în C.F. nr. 141740 Brașov, nr. cad. 141740, în suprafață de 1.414 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 142096 Brașov, nr. cad. 142096, în suprafață de 15 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 142097 Brașov, nr. cad. 142097, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 142098 Brașov, nr. cad. 142098, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 142099 Brașov, nr. cad. 142099, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 142100 Brașov, nr. cad. 142100, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 142101 Brașov, nr. cad. 142101, în suprafață de 13 m.p.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte funciară a următoarele imobile situate în Braşov, str. Egretei F.N., conform ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1146 din 17.04.2019, de Societatea Profesională Notarială Burlan Radu-Cătălin, Burlan Ioana-Suzana și Burlan Silviu-Cristian:

- terenul înscris în C.F. nr. 141740 Brașov, nr. cad. 141740, în suprafață de 1.414 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 142096 Brașov, nr. cad. 142096, în suprafață de 15 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 142097 Brașov, nr. cad. 142097, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 142098 Brașov, nr. cad. 142098, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 142099 Brașov, nr. cad. 142099, în suprafață de 13 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 142100 Brașov, nr. cad. 142100, în suprafață de 12 m.p.;

- terenul înscris în C.F. nr. 142101 Brașov, nr. cad. 142101, în suprafață de 13 m.p.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.