Hotărârea nr. 338/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 590/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Răduțoiu-Popa Ioan-Petru și Răduțoiu-Popa Minerva-Elena.

 

HOTĂRÂREA Nr.  338

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 590/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Răduțoiu-Popa Ioan-Petru și Răduțoiu-Popa Minerva-Elena;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 41.368/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 3/8 din terenul înscris în C.F. nr. 120946 a localității Brașov, nr. cad. 120946, în suprafață totală de 1.300 m.p., zona str. Bârsei;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale               art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115,            alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Răduțoiu-Popa Ioan-Petru și a d-nei Răduțoiu-Popa Minerva-Elena, autentificată sub nr. 590 din 04.04.2019, de Biroul Individual Notarial STOIAN CORIOLAN EMIL MARCEL, referitoare la cota de 3/8 din terenul înscris în                    C.F. nr. 120946 a localității Brașov, nr. cad. 120946, în suprafață totală de 1.300 m.p., zona               str. Bârsei.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte funciară a cotei de 3/8 din terenul înscris în C.F. nr. 120946 a localității Brașov, nr. cad. 120946, în suprafață totală de 1.300 m.p., zona str. Bârsei, conform ofertei  de donaţie autentificată sub nr. 590 din 04.04.2019, a d-lui Răduțoiu-Popa Ioan-Petru și a d-nei Răduțoiu-Popa Minerva-Elena, de Biroul Individual Notarial STOIAN CORIOLAN EMIL MARCEL.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.