Hotărârea nr. 337/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 3754/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Bădițoiu Călin și Ionescu Ana-Maria.

 

HOTĂRÂREA Nr. 337

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 3754/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Bădițoiu Călin și Ionescu Ana-Maria;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 41.417/2019, prin care s-a propus  trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 113/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 a localității Brașov, nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Nicolae Labiș F.N.;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale              art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2),                alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Bădițoiu Călin și a d-nei Ionescu Ana-Maria, autentificată sub nr. 3754 din 18.10.2017, de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminița, referitoare la cota de 113/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 a localității Brașov, nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Nicolae Labiș F.N.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte funciară a cotei de 113/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 a localității Brașov, nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Nicolae Labiș F.N., conform ofertei de donaţie autentificată sub nr. 3754 din 18.10.2017, a d-lui Bădițoiu Călin și a d-nei Ionescu Ana-Maria, de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminița.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.