Hotărârea nr. 336/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1556/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Loday Olga.

 

HOTĂRÂREA Nr. 336

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1556/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Loday Olga;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 43.988/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 197/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 a localității Brașov, nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Nicolae Labiș F.N.;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale     art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115,     alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ul

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-nei Loday Olga, autentificată sub nr. 1556 din 06.05.2017, de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminița, referitoare la cota de 197/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 a localității Brașov, nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Nicolae Labiș F.N.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte funciară a cotei de 197/3.569 din terenul înscris în C.F. nr. 144761 a localității Brașov, nr. cad. 144761, în suprafață totală de 3.569 m.p., str. Nicolae Labiș F.N., conform ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1556 din 06.05.2017, a d-nei Loday Olga, de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminița.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.