Hotărârea nr. 335/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 665/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Hârbu Florin și Hârbu Florentina.

 

HOTĂRÂREA Nr. 335

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 665/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Hârbu Florin și Hârbu Florentina;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 41.397/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/8 din terenul înscris în C.F. nr. 120946 a localității Brașov, nr. cad. 120946, în suprafață totală de 1.300 m.p., zona str. Bârsei;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale      art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2),             alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Hârbu Florin și a d-nei Hârbu Florentina, autentificată sub nr. 665 din 12.04.2019, de Societatea Profesională Notarială “CRISTOLOVEAN”, referitoare la cota de 1/8 din terenul înscris în C.F. nr. 120946 a localității Brașov, nr. cad. 120946, în suprafață totală de 1.300 m.p., zona str. Bârsei.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte  funciară  a  cotei de 1/8 din terenul înscris în C.F. nr. 120946 a localității Brașov, nr. cad. 120946, în suprafață totală de 1.300 m.p.,  zona str. Bârsei, conform ofertei  de donaţie autentificată sub nr. 665 din 12.04.2019, a d-lui Hârbu Florin și a d-nei Hârbu Florentina, de  Societatea Profesională Notarială “CRISTOLOVEAN”.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.