Hotărârea nr. 334/2019

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.D. - Construire casă de vacanţă, foişor, garaj, refacere gard la stradă, organizare acces auto şi pietonal, str. Poiana lui Stechil f.n.”,aprobată prin H.C.L. nr. 235/31.05.2017.

 

HOTĂRÂREA Nr.  334

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.D. - Construire casă de vacanţă, foişor, garaj, refacere gard la stradă, organizare acces auto şi pietonal, str. Poiana lui Stechil f.n.”,aprobată prin H.C.L. nr. 235/31.05.2017;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 44.696/2019, prin care s-a propus analizarea în vederea aprobării prelungirii termenului de valabilitate al documentaţiei  “P.U.D. - Construire casă de vacanţă, foişor, garaj, refacere gard la stradă, organizare acces auto şi pietonal, str. Poiana lui Stechil f.n.”, aprobată prin H.C.L. nr. 235/31.05.2017;

Văzând şi adresa nr. 65002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (5), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioarte,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.D. - Construire casă de vacanţă, foişor, garaj, refacere gard la stradă, organizare acces auto şi pietonal, str. Poiana lui Stechil f.n.”, aprobată prin H.C.L. nr. 235/31.05.2017.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.