Hotărârea nr. 332/2019

Documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire centru medical, spaţii de cazare, spaţii de recuperare şi recreere, Braşov, Poiana Cristianului”, beneficiar S.C. BUTAN GAS INTERNATIONAL S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 332

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire centru medical, spaţii de cazare, spaţii de recuperare şi recreere, Braşov, Poiana Cristianului”, beneficiar S.C. BUTAN GAS INTERNATIONAL S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, înregistrat cu nr. 45.464/2019, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. - Construire centru medical, spaţii de cazare, spaţii de recuperare şi recreere, Braşov, Poiana Cristianului”, iniţiator S.C. Butan Gas International S.R.L.;

Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 19 din data de 20.02.2019 prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire centru medical, spaţii de cazare, spaţii de recuperare şi recreere, Braşov, Poiana Cristianului”,

Văzând Raportul nr. 18.981/28.02.2019, întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire centru medical, spaţii de cazare, spaţii de recuperare şi recreere, Braşov, Poiana Cristianului”, din care reiese că nu sunt obiecțiuni;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56,             alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 61, alin (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire centru medical, spaţii de cazare, spaţii de recuperare şi recreere, Braşov, Poiana Cristianului”, beneficiar S.C. BUTAN GAS INTERNATIONAL S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. - este de 5 ani de la data aprobării.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.