Hotărârea nr. 331/2019

Asocierea între Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității şi Municipiul Braşov, în scopul conservării patrimoniului construit şi pentru continuarea proiectului privind implementarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor completată și modificată prin Legea nr. 166/2016.

 

HOTĂRÂREA Nr. 331

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: asocierea între Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității şi Municipiul Braşov, în scopul conservării patrimoniului construit şi pentru continuarea proiectului privind implementarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor completată și modificată prin Legea nr. 166/2016;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Arhitect Șef - Serviciul Autorizări Construcții, înregistrat cu nr. 45.164/2019, prin care s-a propus asocierea între între Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității şi Municipiul Braşov, în scopul promovării patrimoniului construit;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (6), lit. a), pct. 4,          alin. (7), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi                 art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea între Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității şi Municipiul Braşov în scopul promovării patrimoniului construit.

 

 

Art. 2. Se aprobă modelul de acord de asociere între Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității şi Municipiul Braşov în scopul promovării patrimoniului construit, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.