Hotărârea nr. 330/2019

Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată.

 

HOTĂRÂREA Nr. 330

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

 Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu                   nr. 44.965/2019, având ca obiect aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 243/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (6), lit. a),   pct. 11, pct. 13, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1),           lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 2 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 2. Clasificarea permiselor de liberă trecere (L.T.)

2.1. Din punct de vedere al duratei de valabilitate:

a) permise de liberă trecere zilnice (L.T.), cu valabilitate de o zi;

b) permise de liberă trecere (L.T.) cu valabilitate de o luna;

c) permise de liberă trecere (L.T.) cu valabilitate pe întreg anul calendaristic.

2.2. Din punct de vedere al programului:

a) permise de liberă trecere (L.T.) cu program de zi;

b) permise de liberă trecere (L.T.) cu program de noapte.

 

Art. 2. Se modifică Art. 3 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 3. Eliberarea permiselor de liberă trecere se face în urma verificărilor (și eventual a completărilor solicitate) a documentelor înregistrate și după achitarea taxelor aferente, după cum urmează:

 3.1. Permisele de liberă trecere cu valabilitate zilnică se eliberează, pe loc, prin Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Documentele necesare obținerii permiselor de liberă  trecere cu valabilitate zilnică sunt:

- cerere tip (toate câmpurile din cererea tip sunt obligatorii: valabilitate, interval orar, număr înmatriculare autovehicul, destinație, traseu, tip încărcătură, beneficiar lucrare, număr autorizație de construire, anunț începere lucrări, valoare taxă și număr chitanță/O.P.);

- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- copie după autorizaţia sanitar-veterinară pentru autovehiculele care transportă produse perisabile (pâine şi produse de panificaţie, lapte şi produse lactate, carne şi preparate din carne);

 

…   //   …

-   02   -

- copie după autorizaţia de construire (în termen de valabilitate) a beneficiarului și copie după anunțul de începere lucrări (înregistrat la Primăria Municipiului Brașov) pentru autovehiculele care transportă materiale de construcţii utilaje necesare în șantiere;

- alte documente care să ateste cazuri deosebite ale solicitanţilor.

Permisele de liberă trecere cu valabilitate zilnică se vor elibera pe formular tipărit A4 sub semnătura funcționarului încadrat la Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni, în baza atribuțiilor delegate prin fișa postului sau prin act administrativ.

3.2. Permisele de liberă trecere online se eliberează, în 30 de minute, persoanelor fizice și juridice completând  formularul online din portalul de servicii electronice al Primăriei Municipiului Brașov și anexând toate documentele solicitate. Permisele de liberă trecere se vor elibera automat și se vor transmite pe email solicitantului împreună cu cererea formulată.

Permisele de liberă trecere online vor avea mențiunea “Document eliberat electronic”.

3.3. Permisele de liberă trecere cu valabilitate lunară și anuală se eliberează, în termen de 30 zile.

Documentele necesare obținerii permiselor de liberă trecere cu valabilitate lunară și anuală sunt:

- cerere (datele de identificare ale societății comerciale, traseul pe care se vor deplasa autovehiculul, numărul de înmaticulare al auovehicolului și perioada pentru care se solicită permisul);

- copie după Codul Unic de Înregistrare al societății comerciale;

- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- copie după dovada taxei aferente.

Permisele de liberă trecere cu valabilitate lunară și anuală se vor elibera pe formular tipizat (carton A5 - culorile acestora se vor schimba pentru fiecare an calendaristic) sub semnătura șefului Serviciului Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației, a directorului executiv al Direcției Tehnice, Primar.

3.4. Permisele de liberă trecere pentru riverani cu domiciliul stabilit în zonele pietonale și cu posibilitate de parcare în curte se eliberează, în termen de 30 zile.

Documentele necesare obținerii permiselor de liberă trecere pentru riverani sunt:

- cerere;

- copie după actul de identitate al solicitantului cu domiciliul la adresa pentru care solicită permisul de liberă trecere;

- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului înregistrat la adresa pentru care solicită permisul de liberă trecere;

- tabel nominal cu acordul coproprietarilor pentru parcarea autoturismului în curțile comune, după caz;

- copie după certificatul de încadrare în grad de handicap pentru persoanele ce se află în imposibilitatea de deplasare, după caz.

 

Art. 3. Se modifică Art. 4 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 4. Pentru cazuri deosebite, eliberarea permiselor de liberă trecere se poate aproba de Comisia Tehnică formată din: primar și/sau viceprimar, director executiv Direcţia Tehnică, șef Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, șef Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni, reprezentant Poliţia Municipiului Braşov, reprezentant Poliţia Locala Braşov şi un specialist în siguranţa circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Comisia Tehnică se va întruni cu celeritate de cate ori este necesar, iar convocarea se va face de către secretariatul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Brașov.

 

Art. 4. Se modifică Art. 5 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 5. Plata taxelor se face anticipat eliberării permiselor de liberă trecere la casieria Direcției Fiscale, prin ordin de plată sau electronic.

 

Art. 5. Se modifică Art. 6 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 6. Nu se vor elibera permise de liberă trecere pentru: alei, parcuri, promenade, pieţe, accese incinte blocuri de locuinţe.

…   //   …

-   03   -

 

Art. 6. Se modifică Art. 7 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 7. Zonele din Municipiu pentru care circulația este admisă numai pentru posesorii de liberă trecere sunt:

7.1. Zona centrală

- străzile: Republicii, Michael Weiss, Sfântul Ioan, Mihail Sadoveanu, Diaconu Coresi, Johann Gott, Postăvarului, Politehnicii, Apollonia Hischer, Valentin Wagner;

  - Piaţa Sfatului și Piaţa Enescu

în această zonă, pentru acces şi aprovizionarea societăţilor comerciale şi pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare, se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maxim autorizată până la 3,5 tone, conform orarului din Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

7.2. Zona istorică

- străzile de acces dinspre bulevardul Eroilor spre cartierul Schei şi străzile din cartierul Schei şi Prundul Braşovului;

- zona delimitată de străzile: Nicolae Iorga, Iiuliu Maniu, Alexandru Ioan Cuza, Bisericii Române şi Lungă.

În această zonă se pot elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule având masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 16 tone, conform orarului din Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

7.3. Drumul Braşov - Poiana Braşov

Pentru Drumul Braşov - Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehiculele cu masa maxim autorizată până la 27 tone (inclusiv), care transportă materiale, conform orarului din Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

7.4. Zona industrială

Zona industrială a Municipiului Braşov în contextul prezentului Regulament se consideră:

- platforma industrială Roman - Metrom cu acces din Ocolitoare - Calea Bucureşti -Poienelor - Carpaţilor (până la acces Metrom);

- parcul industrial Carfil cu acces din Ocolitoare - Zizinului (până la pasaj cale ferată);

- platforma industrială Tractorul - Rulmentul cu acces din Ocolitoare - Hărmanului - Zaharia Stancu sau Ocolitoare - 13 Decembrie - Zaharia Stancu;

- zona Bartolomeu Nord cu acces din Ocolitoare - Lânii, Plugarilor sau Calea Feldioarei (Griviţei până la pasaj Fartec);

- zona Bartolomeu Sud cu acces din Ocolitoare - Calea Făgăraşului - Soseaua Cristianului;

- zona cale ferată Timiş-Triaj cu acces din Ocolitoare - Hărmanului - Fundătura Hărmanului şi alte zone similare.

Pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în zona industrială a Municipiului Braşov şi deţin în proprietate autovehicule înmatriculate la sediul sau punct de lucru situat în zona industrială se pot aproba permise de liberă trecere pe numărul de înmatriculare al autovehiculului.

Permisele de liberă trecere cu traseele de acces se vor aproba de Primăria Municipiului Braşov, pentru fiecare autovehicul deţinut în proprietate, în condiţiile stipulate mai sus, pe trasee prestabilite de comun acord, în mod gratuit pe o perioadă stabilită de Primăria Municipiului Brașov.

Autovehiculele care se deplasează la şi de la locul de garare din incinta proprie pot circula în această zonă cu permis de Liberă Trecere pe traseul de acces aprobat de Primăria Municipiului Braşov.

7.5. Pentru celelalte străzi din municipiu pe care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj), se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maxim autorizată pana la 42 tone (inclusiv), conform orarului din Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

7.6. Pentru străzile din zona istorică, zona centrală și Drumul Poienii, cererea introdusă în portal prin formularul online, va fi trimisă Comisiei Tehnice pentru analiză. Solicitarea va fi soluționată în termen de 48 ore.

 

Art. 7. Se modifică Art. 8 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 8. Circulația pe teritoriul municipiului Brașov a autovehicolelor pentru situații speciale:

8.1. Pot circula fără permis de liberă trecere pe teritoriul municipiului Brașov autovehiculele aparținând Ministerul Afacerilor Interne, Poliției Locale Brașov, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale S.R.I., S.P.P., S.I.E., Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerul Public, pompierilor și serviciului de ambulanță.

 

…   //   …

-   04  -

 

8.2. Pentru autovehiculele aparţinând sau utilizate de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, Regia Autonomă de Transport Brașov S.A., R.I.A.L. și Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. care se deplasează pentru intervenții, reparații, întreținere și aprovizionare se vor elibera permise de liberă trecere, fără taxă. 

8.3. Pentru autovehiculele aparținând sau utilizate de agenții economici ce au contracte de lucrări sau prestări servicii cu Municipiul Brașov sau Cosiliul Local în vederea desfașurării activităților pentru servicii publice iluminat public, întreținere și reparații drumuri, întreținere spatii verzi și salubrizare se vor elibera permise de liberă trecere, fără taxă. 

8.4. în caz de intervenții ale deținătorilor de rețele pentru servicii publice (apă, gaz, electricitate ), se va anunța dispeceratul Poliției Locale Brașov cu privire la locația intervenției și nr. de înmatriculare a autovehiculelor utilizate la intervenție.

8.5. în cazul în care serviciile publice, regiile și societățiile mai sus menționate efectuează alte lucrări decât cele prevăzute în contractele cu Municipiul Brașov, sunt obligate să obțină permis de liberă trecere cu taxă.

 

Art. 8. Se modifică Art. 9 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 9. Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei va deţine 5 (cinci) permise de liberă trecere ce vor fi folosite pentru rezolvarea acţiunilor urgente întreprinse la dispoziţia Primarului.

Pentru unităţile de învăţământ şi sănătate, pentru instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov se poate elibera câte un permis de liberă trecere, fără taxă, pe numărul de înmatriculare al autovehiculului care se deplasează pentru aprovizionare ori alte activităţi conexe. Conducătorii acestor instituţii sunt direct răspunzători de utilizarea acestora numai în scopul pentru care au fost eliberate, în caz contrar acestea vor fi retrase şi anulate.

Pentru autovehiculele utilizate în cadrul unor evenimente în care Primăria Municipiului Brașov este organizator sau participant, accesul va fi făcut pe baza unei liste cu toate autovehiculele ce au drept de acces în zona evenimentului. Lista cu autovehiculele ce au drept de acces în zona evenimentului va fi întocmită de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, care coordonează desfășurarea evenimentului, și va cuprinde: numerele de înmatriculare ale autovehiculelor utilizate, perioada, orarul, traseele, zona pentru care se permite accesul, și va fi aprobat de către Comisia Tehnică prevăzută la art. 4. 

O copie după lista aprobată va fi comunicată Poliției Municipiului Brașov și la dispeceratul Poliției Locale Brașov.

Pentru autovehiculele aparţinând mass-media, canalelor de televiziune, care transmit unele evenimente în direct, accesul va fi făcut pe baza unei liste cu autovehiculele care au drept de acces în zona evenimentului. Lista va fi întocmită de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, și va cuprinde: numerele de înmatriculare ale autovehiculelor utilizate, perioada, intervalul orar, zona pentru care se permite accesul, și va fi aprobat de către Comisia Tehnică prevăzută la art. 4. O copie după lista aprobată va fi comunicată Poliției Municipiului Brașov și la dispeceratul Poliției Locale Brașov. În situații excepționale această listă poate fi aprobată de către șeful compartimentului de specialitate.

Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile pe care acestea au fost autorizate să circule.

 

Art. 9. Se modifică Art. 10 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 10. Sunt scutiţi de taxe şi pot circula cu permise de liberă trecere pe număr de înmatriculare următoarele categorii de autovehicule:

- autoturismele dotate special, aparţinând persoanelor cu dizabilități fără posibilitatea de deplasare;

- autoturismele proprietatea persoanelor fizice riverane, cu domiciliul în zone cu restricţie de acces, înmatriculate la adresa de domiciliu, cu respectarea art. 3.4 din prezentul Regulament.

- autovehiculele serviciilor publice/societăților și regiilor subordonate Consiliului Local Brașov.

 

 

…   //   …

-   05   -

 

Art. 10. Se modifică Art. 11 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 11. Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile pe care acestea au fost autorizate să circule.

 

Art. 11. Se modifică Art. 12 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

  Art. 12. În cazul în care, un mijloc de transport autorizat prin permis de libere trecere (pe număr de înmatriculare) a fost avariat, scos din circulaţie, radiat, înstrăinat, etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou permis de liberă trecere pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu condiţia ca acesta să se încadreze în aceleaşi limite de tonaj. Eliberarea noului permis de liberă trecere se va face fără plata de taxe sau tarife suplimentare, cu condiţia ca vechiul permis de liberă trecere să fie prezentat pentru anulare. Excepţie fac permisele de liberă trecere cu valabilitate zilnică care nu pot fi modificate sau anulate numai în cazuri deosebite (condiţii meteo excepţionale, accidente probate prin documente specifice). Modificarea sau anularea acestor permise de liberă trecere se poate face cu aprobarea Comisiei Tehnice.

 

Art. 12. Se modifică Art. 13 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea de Consiliul Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 13. În cazul deteriorării permisului de liberă trecere se poate elibera un nou permis (cu aceleaşi înscrisuri ca şi cel deteriorat) numai după prezentarea formularului deteriorat în vederea anulării (în cazul permiselor de liberă trecere eliberate de Primăria Municipiului Brașov).

 

Art. 13. Se modifică Art. 14 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 14. În cazul pierderii sau furtului permisului de liberă trecere, se poate elibera o dovadă cu valabilitatea de o lună. Dovada va purta aceleaşi înscrisuri (tonaj, număr de înmatriculare, zone de acces, tip marfă, posesor, etc.) ca şi înscrisul original eliberat de Primăria Municipiului Brașov. Dovada se va elibera după ce solicitantul a anunţat pierderea sau furtul permisului în presa locală. După expirarea termenului de o lună, se va putea elibera un nou permis de liberă trecere (cu aceleaşi înscrisuri ca şi vechiul permis pierdut) cu condiţia achitării tarifelor începând cu luna următoare expirării dovezii.

 

Art. 14. Se modifică Art. 15 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 15. Nu se vor mai eliberare permise de liberă trecere nenominale.

 

Art. 15. Se modifică Art. 16 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 16. Să expună permisul de liberă trecere la vedere, în interiorul cabinei vehiculului.

 

Art. 16. Se modifica Art. 17 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 17. La solicitarea organelor de poliţie sau împuterniciţilor primarului, să prezinte permisul de liberă trecere pentru verificarea datelor înscrise pe acesta.

 

…   //   …

 

-   06   -

 

Art. 17. Se modifică Art. 18 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea de Consiliul Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 18. Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, nepoluante, cu suprastructuri închise sau prevăzute cu prelată şi cu aspect corespunzător.

 

Art. 18. Se modifică Art. 19 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 19. După descărcarea şi încarcarea mărfurilor, zona se va lăsa curată şi se vor lua măsuri pentru a evita murdărirea străzilor, în sensul ca roțile autovehiculelor autorizate ieșite din șantiere vor fi spălate și curățate.

 

Art. 19. Se modifică Art. 20 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosireapermiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 20. Să utilizeze permisul de liberă trecere numai în conformitate cu datele înscrise pe acesta şi cu respectarea prezentului regulament.

 

Art. 20. Se modifică Art. 21 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 21. Constituie contravenţii la prezentul regulament următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) circulaţia autovehiculelor pe străzile cu interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare tonaj) fără permis de liberă trecere sau circulaţia pe străzile care nu au fost înscrise în permisele de liberă trecere și se sancţionează cu amendă între 1.500 lei - 2.500 lei;

b) depăşirea tonajului înscris în permisul de liberă trecere pentru zona în care se află autovehiculul şi se sancţionează cu amendă între 1.000 - 2.000 lei;

c) nerespectarea orarului de acces înscris în permisul de liberă trecere se sancţionează cu amendă între 500 - 1.000 lei;

d) folosirea permisului de liberă trecere pentru parcarea autovehiculului pe străzile pe care acesta a fost autorizat să circule se sancţionează cu amendă între 1.000 - 1.500 lei.

e) folosirea permisului de liberă trecere pe un număr de înmatriculare pentru un alt autovehicul decât cel înscris se sancţionează cu amendă între 1.500 - 2.000 lei.

f) folosirea de către un transportator a unui permis de liberă trecere eliberat pentru un beneficiar în favoarea altui beneficiar se sancționeaza cu amendă de la 1500 - 2500 lei;

g) Neexpunerea la vedere a permisului de liberă trecere (format tipizat) eliberat se sancționează cu amendă de la 200 - 400 lei;

h) Neprezentarea permisului de liberă trecere (tipizat, electronic tipărit sau pe dispozitivul electronic de tip smartphone) de către conducătorul auto la solicitarea organelor de control sau a împuterniciților primarului se sancționează cu amendă de la 1500 - 2500 lei;

i ) Nerespectarea prevederilor art. 19 se sancționează cu amendă de la 1000 - 2500

Totodată faptele prevăzute la lit. a) - i ) atrag după sine interdicția eliberării unui permis de liberă trecere pe o perioadă de 3 luni pentru persoana fizică sau juridică care efectuează transportul.

 

Art. 21. Se modifică Art. 22 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 22. Constatarea contravenţiilor:

22.1. Constatarea contravenţiilor se va face pe bază de proces-verbal de contravenţie de către:

- organele de Poliţie;

- Poliţia Locală Braşov;

- împuterniciţii Primarului.

 

 

…   //   …

-   07   -

 

22.2. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal de constatare a contravenției.

 

Art. 22. Se modifică Art. 23 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şifolosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 23. Confiscarea permisului:

23.1. Pentru nerespectarea condiţiilor prevazute în permisul de liberă trecere, posesorii acesteia vor fi sanctionati, pe lângă amenda prevazută la art.20 şi cu confiscarea permisului de liberă trecere.

23.2. Permisul de liberă trecere confiscat, însoţit de proces-verbal de constatare a contravenţiei, va fi depus de constatator la Serviciul Amenajare Drumuri Publice șiSiguranţa Circulaţiei.

23.3. Confiscarea Permisului de liberă trecere exonerează Primăria de restituirea tarifelor de utilizare a drumurilor publice care au stat la baza eliberării acestuia.

 

Art. 23. Se modifică Art. 24 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, șicare va avea următorul cuprins:

Art. 24. Prezentul regulament intră în vigoare odată cu rămânerea definitivă a Hotărârii Consiliului Local Braşov prin care se aprobă.

 

Art. 24. Se modifică Art. 25 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 25. Transportul de călători prin curse speciale va fi reglementat printr-un regulament propriu.

 

Art. 25. Se modifică Art. 26 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 26. În cazul în care nu sunt respectate prevederile H.C.L nr. 276/2018 privind reglementări juridice şi tehnice cu privire la infrastructura stradală cuprinsă în documentaţiile de urbanism nu se vor elibera permise de liberă trecere.

 

Art. 26. Se modifică Art. 27 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 27. Pe toată durata de valabilitate a prezentului regulament, tarifele de utilizare a drumurilor publice se vor stabili şi modifica numai prin hotărâri ale Consiliului Local.

 

Art. 27. Se modifică Art. 28 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 28. Pentru cazuri excepționale, orarul stabilit prin Anexa nr. 2, se poate modifica de către Comisia Tehnică.

 

Art. 28. Se modifică Art. 29 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 29. Interzicerea eliberării unui permis de liberă trecere se face de către Primarul Municipiului Brașov, prin dispoziție, în baza unui referat întocmit de persoanele împuternicite care au constatat contravenția.

 

 

…   //   …

-   08   -

 

 

Art. 29. Se modifică Art. 30 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 30. Nerespectarea prezentului Regulament va atrage suspendarea permisului de liberă trecere.

 

Art. 30. Articolele 31, 32, 33, 34 și 35 își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 31. Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16 mai 2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov, astfel modificată și completată, se republică.

 

Art. 32. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației și Poliția Locală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

          

HOTĂRÂREA Nr. 243 din data de  16  mai  2005

Republicată conform H.C.L. nr. 443/2006, H.C.L. nr. 654/2006; H.C.L. nr. 38/2008; H.C.L.            nr. 167/2011, H.C.L. nr. 366/2015; H.C.L. nr. 181/2017; H.C.L. nr. 228/2018; H.C.L. nr. 264/2019 şi conform H.C.L. nr. 330 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 27.786 din 20 aprilie 2005 al Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (6),  lit. a), pct. 11, pct. 13, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi             art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov numit în continuare regulament, prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă orarul conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Cuantumul taxelor pentru eliberarea permiselor de liberă trecere sunt cele stabilite anual prin H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal.

 

Art. 4. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare, se abrogă.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, Poliţia Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.