Hotărârea nr. 33/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 155966 Braşov, nr. cad. 155966.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 33

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 155966 Braşov, nr. cad. 155966;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 2.766/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 155966 Braşov, nr. cad. 155966, în suprafaţă de 107 m.p., str. Nicolae Labiş;

            Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 3.847/12.12.2018;

            Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1),            lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale          nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se ia act că societăţile CASA NOBEL S.R.L., MORGAN TOWERS S.R.L., BRONZE TOWERS S.R.L. şi MILLENNIUM TOWERS S.R.L. au renunţat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 155966 Braşov, nr. cad. 155966, în suprafaţă de 107 m.p., str. Nicolae Labiş.

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a imobilului înscris în C.F. nr. 155966 Braşov, nr. cad. 155966, în suprafaţă de 107 m.p,. str. Nicolae Labiş.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.