Hotărârea nr. 329/2019

Aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 329

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 44.948/2019, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov, ca urmare a modificărilor legislative din domeniul transportului local de călători;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Ordinului      nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi           a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic şi ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația poblică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 547/2004, H.C.L.   nr. 575/2016, H.C.L. nr. 576/2016 şi H.C.L. nr. 577/2016 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Direcţia Fiscală Braşov, Poliţia Locală Braşov, societatea RATBV S.A. şi Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.