Hotărârea nr. 328/2019

Aprobarea unui parteneriat între Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în vederea asigurării funcţionalităţii Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 328

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea unui parteneriat între Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în vederea asigurării funcţionalităţii Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 45.803/2019, prin care s-a propus realizarea unui parteneriat între Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în vederea asigurării funcţionalităţii Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în vederea asigurării funcţionalităţii Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov.

 

Art. 2. Se aprobă Acordul de Parteneriat - anexa la prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Activitățile concrete pe care le va derula Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în procesul de administrare al Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri precum și modul de implementare al acestora va face obiectul unui Regulament de Organizare și Funcționare care va fi supus aprobării Consiliul Local al Municipiului Brașov anterior demarării acestora.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.