Hotărârea nr. 327/2019

Modificarea H.C.L. nr. 744 din 14 decembrie 2018 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Infrastructură de garaj pentru transport public”.

HOTĂRÂREA Nr. 327

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 744 din 14 decembrie 2018 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Infrastructură de garaj pentru transport public”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 46.986/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 744 din 14 decembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Infrastructură de garaj pentru transport public”;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                           nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 17.379 din 14.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub     nr. 43.694 din 14.05.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 43, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 744 din 14 decembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Infrastructură de garaj pentru transport public”, şi care va avea următorul conţinut:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Infrastructură de garaj pentru transport public ” după cum urmează:

- valoarea totală: - 76.440.247,46 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 57.079.002,45 lei inclusiv TVA

 

               (2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1”.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 744 din 14 decembrie 2018 astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                                               

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  744  din data de 14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 327 din  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Infrastructură de garaj pentru transportul public”;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 14 decembrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 111.033/2018, prin care s-a propus aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Infrastructură de garaj pentru transportul public”;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                           nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 17.379 din 14.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub                nr. 43.694 din 14.05.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 43, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții Infrastructură de garaj pentru transport public ” după cum urmează:

- valoarea totală: - 76.440.247,46 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 57.079.002,45 lei inclusiv TVA

 

               (2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.