Hotărârea nr. 326/2019

Modificarea H.C.L. nr. 270/30.05.2018, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “RK imobil str. Poarta Schei, nr. 14 (Liceul Teoretic Johannes Honterus)”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 326

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 270/30.05.2018, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii RK imobil str. Poarta Schei, nr. 14 (Liceul Teoretic Johannes Honterus);

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov˝, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 45.229/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 270/30.05.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “RK imobil str. Poarta Schei, nr. 14 (Liceul Teoretic Johannes Honterus)“;.

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                   nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 270/30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii RK imobil str. Poarta Schei, nr. 14 (Liceul Teoretic Johannes Honterus)” şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “RK imobil str. Poarta Schei, nr. 14 (Liceul Teoretic Johannes Honterus)”, după cum urmează:

- valoare totală: - 3.014.842,37 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 2.014.016,07 lei inclusiv TVA

Termen de realizare : 16 luni calendaristice.

Descrierea investiției este evidenţiată în Anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre."

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 270 din 30 mai 2018, astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                    

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 270 din data de  30  mai  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 326 din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “RK imobil str. Poarta Schei, nr. 14 (Liceul Teoretic Johannes Honterus)”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2018;

Analizând, la iniţiativa primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 40.029/2018, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “RK imobil str. Poarta Schei, nr. 14 (Liceul Teoretic Johannes Honterus)”;

Văzând Nota conceptuală privind “R.K. imobil str. Poarta Schei, nr. 14 (Liceul Teoretic Johannes Honterus)”, precum şi Tema de proiectare privind întocmirea documentaţiilor tehnice pentru “DALI, RK imobil str. Poarta Schei, nr. 14 (Liceul Teoretic Johannes Honterus)”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                   nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “RK imobil str. Poarta Schei, nr. 14 (Liceul Teoretic Johannes Honterus)”, după cum urmează:

- valoare totală: - 3.014.842,37 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 2.014.016,07 lei inclusiv TVA

Termen de realizare : 16 luni calendaristice.

Descrierea investiției este evidenţiată în Anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Implementare Proiecte, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.