Hotărârea nr. 325/2019

Modificarea H.C.L. nr. 298/23.06.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare imobil situat în Brașov, str. Lungă nr. 1”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 325

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 298/23.06.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare imobil situat în Brașov,  str. Lungă   nr. 1”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

 Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 44.705/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 298/23.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare imobil situat în Brașov, str. Lungă nr. 1”;

Având în vedere prevederile H. G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum și ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (4), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 298/23.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare imobil situat în Brașov, str. Lungă nr. 1”, care va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se aprobă documentaţia și indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare imobil situat în Brașov, str. Lungă nr. 1”după cum urmează:

- valoare totală: - 12.088.868,72 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 7.052.241,51 lei inclusiv TVA

Termen de realizare : 24 luni calendaristice”.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 298 din 23.06.2017, astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 298  din data de  23  iunie  2017

Republicată conform H.C.L. nr. 325 din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare imobil situat în Braşov, str. Lungă nr. 1”;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iunie 2017;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 46.706 /2017, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare imobil situat în Braşov, str. Lungă nr. 1”;

Având în vedere prevederile H. G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum și ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (4), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia și indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare imobil situat în Brașov, str. Lungă nr. 1”, după cum urmează:

- valoare totală: - 12.088.868,72 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 7.052.241,51 lei inclusiv TVA

Termen de realizare : 24 luni calendaristice

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.