Hotărârea nr. 324/2019

Modificarea H.C.L. nr. 94 din 28.02.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Modernizare străzi - strada Cucului”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 324

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 94 din 28.02.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Modernizare străzi - strada Cucului”;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 42.770/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 94/28.02.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare străzi - strada Cucului”;

Având în vedere Adresa S.C. BETA-COPS S.R.L. nr. 1952/09.05.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 42.560/10.05.2019, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 94 din 28.02.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 94 din 28.02.2019, care va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare străzi - strada Cucului”, după cum urmează:

- valoare totală: - 62.193.079,63 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 44.792.448,46 lei inclusiv TVA

Lungime totală amenajare stradă (platformă stradă, canalizare pluvială, iluminat public) - 5864 m.”

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 28.02.2019, astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 94  din data de  28  februarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 324 din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Modernizare străzi - strada Cucului”;

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 13.979/2019, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Modernizare străzi - strada Cucului”;

Văzând Tema de proiectare privind întocmirea documentaţiei tehnice „SF Modernizare strada Cucului din Municipiul Braşov”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare străzi - strada Cucului”, după cum urmează:

- valoare totală: - 62.193.079,63 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 44.792.448,46 lei inclusiv TVA

Lungime totală amenajare stradă (platformă stradă, canalizare pluvială, iluminat public) - 5864 m.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.