Hotărârea nr. 323/2019

Modificarea H.C.L. nr. 632/31.10.2018, pentru aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transporturi - Sală de Sport și Cămin”.

HOTĂRÂREA Nr. 323

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 632/31.10.2018, pentru aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transporturi - Sală de Sport și Cămin;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 42.346/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 632/31.10.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transporturi - Sală de Sport și Cămin;

  Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                 nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 632/31.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transporturi - Sală de Sport și Cămin şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transporturi - Cămin și Sală de Sport”, după cum urmează:

- valoare totală: - 5.987.714,94  lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 4.520.583.83 lei inclusiv TVA

Termen de realizare : 16 luni calendaristice.

         (2) Descrierea investiției este evidenţiată în Anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre."

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 632 din 31 octombrie 2018, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 632 din data de  31  octombrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr.  323 din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transporturi - Cămin A şi Sală de sport“;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de  31 octombrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de Specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 90.563 din 18.10.2018, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transporturi - Cămin A şi Sală de sport“;

Văzând Nota conceptuală privind “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transporturi - Cămin A şi Sală de sport”, precum şi Tema de proiectare “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transporturi Cămin A şi Sala de sport”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                 nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transporturi - Cămin și Sală de Sport”, după cum urmează:

- valoare totală: - 5.987.714,94  lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 4.520.583.83 lei inclusiv TVA

Termen de realizare : 16 luni calendaristice.

         (2) Descrierea investiției este evidenţiată în Anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.