Hotărârea nr. 322/2019

Modificarea H.C.L. nr. 742 din 14 decembrie 2018 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Terminal transport urban Gara Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 322

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 742 din 14 decembrie 2018 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Terminal transport urban Gara Braşov”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 40.231/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 742 din 14 decembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Terminal transport urban Gara Braşov”;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                           nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 14.848 din 22.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub           nr. 38.043 din 22.04.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 742 din 14 decembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Terminal transport urban Gara Braşov”, şi care va avea următorul conţinut:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Terminal transport urban Gara Braşov” după cum urmează:

- valoare totală:   - 14.345.209,68 lei inclusiv TVA

- din care C + M:   -   9.746.858,43 lei inclusiv TVA

              (2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.”

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 742 din 14 decembrie 2018 astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

             

                                                                                  

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 742 din data de  14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 322 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  “Terminal transport urban Gara Braşov”;

      

 

 

  Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de                           14 decembrie 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 110.514/2018, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  “Terminal transport urban Gara Braşov”;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 14.848 din 22.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 38.043 din 22.04.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții Terminal transport urban Gara Braşov” după cum urmează:

- valoare totală:   - 14.345.209,68 lei inclusiv TVA

- din care C + M:   -   9.746.858,43 lei inclusiv TVA

                          (2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.