Hotărârea nr. 321/2019

Modificarea H.C.L. nr. 95/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Grădiniţa nr. 17”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 321

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 95/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Extindere Grădiniţa nr. 17”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 40.571/2019, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Extindere Grădiniţa nr. 17”;

Văzând Raportul de specialitate pentru modificarea H.C.L. nr. 95/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Grădiniţa nr. 17;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii; ale art. 44,                alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 95 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii Extindere Grădiniţa nr. 17 şi va avea următorul cuprins:

"Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii Extindere Grădiniţa nr. 17, după cum urmează:

- valoare totală: - 6.053.498,40 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 4.796.641,40 lei inclusiv TVA

Suprafaţă construită totală propusă: 2.185,25 m.p."

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 28.02.2019, astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Implementare Proiecte, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 95 din data de 28  februarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 321 din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Grădiniţa nr. 17”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu  nr. 10.636/2019, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Grădiniţa nr. 17”;

Văzând Nota conceptuală privind “Extindere Grădiniţa nr. 17”; precum şi Tema de proiectare “SF, PT Extindere Grădiniţa nr. 17”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii; ale art. 44,                alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1),  art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii Extindere Grădiniţa nr. 17, după cum urmează:

- valoare totală: - 6.053.498,40 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 4.796.641,40 lei inclusiv TVA

Suprafaţă construită totală propusă: 2.185,25 m.p.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Implementare Proiecte, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.