Hotărârea nr. 320/2019

Modificarea H.C.L. nr. 631/31.10.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Şcoala Generală nr. 14 - Corp A”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 320

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 631/31.10.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului  de investiţii Extindere Şcoala Generală nr. 14 - Corp A”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 40.588/2019 prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Extindere Şcoala Generală nr. 14 - Corp A”;

Văzând Raportul de specialitate pentru modificarea H.C.L. nr. 631/31.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Extindere Şcoala Generală nr. 14 - Corp A;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi ale art. 44, alin. (1) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61,            alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 631/31.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii Extindere Şcoala Generală nr. 14 - Corp A şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii Extindere Şcoala Generală nr. 14 - Corp A, după cum urmează:

- valoare totală: - 6.172.039,66 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 4.756.093,96 lei inclusiv TVA

Suprafaţă construită desfăşurată propusă: 1.911 m.p."

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 631/31.10.2018, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 631 din data de 31 octombrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 320 din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Şcoala Generală nr. 14 - Corp A”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară din data de                  31 octombrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de Specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 90.494/17.10.2018, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Şcoala Generală nr. 14 - Corp A”

Văzând Nota conceptuală privind “Extindere Şcoala Generală nr. 14 - Corp A”, precum şi Tema de proiectare “Expertiză tehnică, DALI Extindere Şcoala Generală nr. 14 - Corp A; Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi ale art. 44, alin. (1) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61,            alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii Extindere Şcoala Generală nr. 14 - Corp A, după cum urmează:

- valoare totală: - 6.172.039,66 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 4.756.093,96 lei inclusiv TVA

Suprafaţă construită desfăşurată propusă: 1.911 m.p.

 

 

Art.2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.