Hotărârea nr. 318/2019

Modificarea H.C.L. nr. 479 din 22 august 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Școala Gimnazială nr. 30”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 318

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 479 din 22 august 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Extindere Școala Gimnazială nr. 30;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 40.720/2019, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Extindere Școala Gimnazială nr. 30;

Văzând Raportul de specialitate pentru modificarea H.C.L. nr. 479/22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Extindere Școala Gimnazială nr. 30”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice; precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 479 din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii Extindere Școala Gimnazială   nr. 30” şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere Școala Gimnazială nr. 30”, după cum urmează:

- valoare totală: - 6.334.553,89 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 4.839.699,71 lei inclusiv TVA

Termen realizare: 30 luni calendaristice"

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 479 din 22 august 2018, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.479 din data de  22  august  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 318 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de   investiţii “Extindere Şcoala Gimnazială nr. 30”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 august 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 68.837/2018, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Şcoala Gimnazială nr. 30”;

Văzând Nota conceptuală privind “SF Extindere Şcoala Gimnazială nr. 30”, precum şi Tema de proiectare “SF Extindere Şcoala Gimnazială nr. 30”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice; precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere Școala Gimnazială nr. 30”, după cum urmează:

- valoare totală: - 6.334.553,89 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 4.839.699,71 lei inclusiv TVA

Termen realizare: 30 luni calendaristice

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.