Hotărârea nr. 316/2019

Modificarea H.C.L. nr. 630 din 31 octombrie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere și mansardare Școala Gimnazială nr. 12 - corp B”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 316

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 630 din 31 octombrie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Extindere și mansardare Școala Gimnazială nr. 12 - corp B;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 44.620/2019, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Extindere și mansardare Școala Gimnazială nr. 12 - corp B;

Văzând Raportul de Specialitate pentru modificarea H.C.L. nr. 630 din 31.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Extindere și mansardare Școala Gimnazială nr. 12 - corp B;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 630 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Extindere și mansardare Școala Gimnazială nr. 12 - corp B, şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere și mansardare Școala Gimnazială nr. 12 - corp B”, după cum urmează:

- valoare totală: - 5.569.271,09 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 4.048.949,59 lei inclusiv TVA

Termen realizare: 30 luni calendaristice” 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 630 din 31 octombrie 2018, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 630  din data de  31 octombrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 316 din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului  de investiţii “Extindere și mansardare Şcoala Gimnazială nr. 12 - corp B”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa extraordinară din data de                  31 octombrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de Specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 90.688 din 18.10.2018, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere şi mansardare Şcoala Gimnazială nr. 12 - corp B”;

Văzând Nota conceptuală privind “SF, PT Extindere şi Mansardare Şcoala Gimnazială nr. 12 - corp B”, precum şi Tema de proiectare ;“SF, PT Extindere şi Mansardare Şcoala Gimnazială nr. 12 - corp B”

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere și mansardare Școala Gimnazială nr. 12 - corp B”, după cum urmează:

- valoare totală: - 5.569.271,09 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 4.048.949,59 lei inclusiv TVA

Termen realizare: 30 luni calendaristice.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.