Hotărârea nr. 313/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Liceul Vocațional de Arte Plastice H. M. Teutsch”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 313

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Extindere Liceul Vocațional de Arte Plastice H. M. Teutsch;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 40.723/2019, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Extindere Liceul Vocațional de Arte Plastice H. M. Teutsch;

Văzând Nota conceptuală privind “SF Extindere Liceul Vocațional de Arte Plastice H. M. Teutsch, precum şi Tema de proiectare “SF Extindere Liceul Vocațional de Arte Plastice H. M. Teutsch;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii; ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere Liceul Vocațional de Arte Plastice H. M. Teutsch, după cum urmează:

- valoare totală: - 3.447.644,94 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 2.917.658,14 lei inclusiv TVA

Termen de realizarea al lucrării: 13 luni calendaristice

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.