Hotărârea nr. 312/2019

Aprobarea modificării H.C.L. nr. 154/2017, republicată, pentru aprobarea realizării investiției „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 312

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: aprobarea modificării H.C.L. nr. 154/2017, republicată, pentru aprobarea realizării investiției „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 45.736/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 154/2017, republicată, prin care s-a aprobat realizarea investiției „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/19.03.2008 - Codul silvic, Cap. XII -Accesibilizarea pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale amenajamentelor silvice privind accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, şi ale art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; ale art. 291, alin. b din  Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal);

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1),                  art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 154/2017, republicată, privind aprobarea realizării investiției „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”, în sensul menţionării ca valoare totală a proiectului 10.381.301 lei, din care 6.670.114 lei cheltuieli eligibile şi 3.711.186 lei cheltuieli neeligibile, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 30 martie 2017, republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 30 martie 2017, republicată,  astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                     

 

 

                                                                                          

HOTĂRÂREA Nr. 154  din data de  30  martie  2017

Republicată conform H.C.L. nr. 178/2017 și conform H.C.L. nr. 312 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică  a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30 martie 2017;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 25.109/2017, prin care s-a propus aprobarea realizării investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”, cu finanţare din FEADR, Submăsura 4.3 - „INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE Componenta - Infrastructura de acces silvică”;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/19.03.2008 - Codul silvic, Cap. XII - Accesibilizarea pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale amenajamentelor silvice privind accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, şi ale art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; ale art. 291, alin. b din  Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal);

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1),                  art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă realizarea investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”,  în care valoarea totală a proiectului 10.381.301 lei, din care 6.670.114 lei cheltuieli eligibile şi 3.711.186 lei cheltuieli neeligibile, în urma analizei necesităţii, oportunităţii şi potenţialului economic al investiţiei, cu finanţarea din FEADR, Submăsura 4.3 - “INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE, Componenta - Infrastructura de acces silvică”.

 

Art. 2. Se aprobă includerea lucrărilor aferente proiectului în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei.

 

Art. 3. Se aprobă suportarea cheltuielilor de funcţionare la parametri proiectaţi şi întreţinerea investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranşă de plată.

 

Art. 4. Suprafaţa de pădure deservită de investiţie este de 2.056,40 ha.

 

Art. 5. Se asigură accesul public, fără taxe, la investiţia realizată prin proiect.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.