Hotărârea nr. 310/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 310

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov,întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov, înregistrat cu nr. 45.179/2019, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al instituției;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 (republicată), privind Codul Muncii; ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 (republicată), privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; ale Legii nr. 319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 202/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Teatrului ,,Sică Alexandrescu” Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 4,           art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 616/2018 își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov și managerul Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.