Hotărârea nr. 309/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 309

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov,întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, înregistrat cu nr. 42.217/2019, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, conform necesităţilor constatate;

Văzând prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică “Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică, constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale”, precum și art. 28, alin. (6) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare “Operatorii care îşi desfăşoara activitatea în regim de gestiune directă se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor administrative teritoriale”; precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 244 din data de 17 aprilie 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Brașov nr. 86 din data de 28 februarie 2019 pentru aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public Local de Termoficare Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din data de 29 martie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.