Hotărârea nr. 308/2019

Modificarea Anexei 2 - Statul de funcții la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2019 pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 308

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: modificarea Anexei 2 - Statul de funcții la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2019 pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, înregistrat cu nr. 45.156/2019, prin care s-a propus modificarea anexei 2 - Statul de funcții la H.C.L. nr. 85/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare; ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice; ale Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Codul muncii;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 7, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 - Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2019, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov, după cum urmează:

- 1 funcție  vacantă de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent (ID 394731 - poziția 81 în statul de funcții) din cadrul Biroului ordine publică zona 1 se transformă în 1 funcţie publică de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant.

- 1 funcție vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant (ID 394594 - poziția 141 în statul de funcții) din cadrul Biroului ordine publică zona 3 se transformă în 1 funcţie publică de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant.

- 1 funcție vacantă de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent (ID 536865 - poziția 173 în statul de funcții) din cadrul Biroului petiții, intervenții se transformă în 1 funcţie publică de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant.

- 2 funcţii publice vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional superior (ID 394726, ID 394701 pozițiile 254 și 255 în statul de funcții) din cadrul Biroului disciplina în construcții și afișaj stradal se transformă în 2 funcţii publice de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant.

- 1 funcție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior (ID 394519 - poziția 282 în statul de funcții) din cadrul Compartimentului relații publice, evidență procese - verbale se transformă în 1 funcţie publică de referent clasa III, grad profesional asistent.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                                                                                               

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 85  din data de  28  februarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 308 din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, înregistrat cu nr. 13.968/2019, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare; ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice; ale Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Codul muncii;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 7, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale Braşov, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Braşov, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Procedurile legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local                nr. 467 din 29 septembrie 2017 republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.