Hotărârea nr. 307/2019

Aprobarea Protocolului de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu.

 

HOTĂRÂREA Nr. 307

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Protocolului de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, înregistrat cu nr. 45.407/2019, prin care s-a propus aprobarea Protocolului de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu;

Având în vedere prevederile art. 136, alin. (4) din Constituția României din 21 noiembrie 1991, cu modificările și completările ulterioare; ale pct. III.5. din Anexa 1 la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 124 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 861, alin. (3), art. 874, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 8, alin. (1) și art. 9, alin. (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 41, alin. (1) și alin. (2) din H.G. nr. 53/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 689/2017 privind darea în administrare către Direcţia de Asistență Socială Brașov, a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov, republicată; ale H.C.L. nr. 69/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Braşov, pentru perioada 2019 - 2023, precum și cererea cu nr. 30.547/09.04.2019 a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu;

Luând în considerare amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Brașov, prin care s-a propus ca la finalul perioadei de 3 ani, să se facă o rediscutare a termenilor contractuali și adoptat cu 24 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abținere;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45,    alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (1), alin. (2) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 43, art, 47, alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. În vederea derulării Protocolului de colaborare prevăzut la art. 1, se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu a unor bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi în administrarea Direcției de Asistență Socială Brașov, conform Anexelor nr. 2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.