Hotărârea nr. 306/2019

Aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2018 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de performanţă ai regiei pe anul 2018.

HOTĂRÂREA Nr. 306

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2018 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de performanţă ai regiei pe anul 2018;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. înregistrat cu nr. 45.405/2019, prin care s-a propus aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2018 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de performanţă ai regiei pe anul 2018;

Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; ale Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Deciziei nr. 24/08.05.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-au aprobat situaţiile financiare anuale ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., încheiate la data de 31.12.2018; ale Deciziei nr. 25/08.05.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat realizarea indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pe anul 2018, în baza situaţiilor financiare ale regiei, încheiate la 31.12.2018;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. c), alin. (3), lit. c), art. 45,    alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., respectiv Bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net, conform Anexelor 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă realizarea indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pe anul 2018, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.