Hotărârea nr. 305/2019

Aprobarea componenței și regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Brașov a unor bunuri imobile precum și de stabilire a documentației care însoțește cererea.

 

HOTĂRÂREA Nr. 305

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: aprobarea componenței și regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Brașov a unor bunuri imobile precum și de stabilire a documentației care însoțește cererea;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov,întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Direcției Fiscale Brașov, înregistrat cu nr. 44.281/2019, prin care s-a propus aprobarea componenței și regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Brașov a unor bunuri imobile precum și de stabilire a documentației care însoțește cererea;

Având în vedere prevederile art. 20, alin. (1), lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 263, alin. (5) lin Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a unor bunuri imobile, denumită în continuare comisie, a cărei componență este prevăzută în Anexa     nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           (2) Comisia se organizează și va funcționa potrivit regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Cuprinsul cererii și documentația care însoțește cererea privind stingerea creanțelor fiscale prin trecerea în proprietate publică a Municipiului Brașov a unor bunuri imobile, proprietate a debitorilor sunt stabilite în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Stingerea creanţelor fiscale, potrivit prezentei hotărâri se face:

a) în cazul debitorilor pentru care nu s-a deschis procedura insolvenţei/debitorului garant persoană juridică, la valoarea cea mai mică, pentru fiecare bun imobil în parte, dintre valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidenţiată în contabilitate, reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare;

…   //   …

 

-   02   -

 

 

b) în cazul debitorului garant persoană fizică, la valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

c) în cazul debitorului pentru care s-a deschis procedura insolvenţei, la valoarea de lichidare din raportul de evaluare, stabilită potrivit art. 154 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare bun imobil în parte.

 

 

Art. 4. Data stingerii creanţelor fiscale prin dare în plată este data procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Brașov și Direcția Fiscală Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.