Hotărârea nr. 304/2019

Modificarea art. 4 din H.C.L. nr. 3/28.01.2019, republicată, pentru încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019.

HOTĂRÂREA Nr. 304

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea art. 4 din H.C.L. nr. 3/28.01.2019, republicată, pentru încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 42.630/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 3 din 28.01.2019 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019;

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi completările ulterioare; ale pct. 5.15.3 din O.M.F.P. nr. 3.809/18.12.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; ale art. 6,              alin. (19) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/15.03.2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 5 din 26.01.2018 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2017 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2018, modificată prin                 H.C.L. nr. 520 din 26.09.2018;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică art. 4 din H.C.L. nr. 3 din 28.01.2019, republicată, privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019, care va avea următorul conținut:

Art. 4. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 297.191.297,11 lei, pe parcursul anului 2019, astfel:

- pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 283.191.297,11 lei

- pentru furnizarea energiei termice către populație în sezonul rece 2018 - 2019 suma de 14.000.000 lei.

 

Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 169 din 29.03.2019, privind modificarea H.C.L. nr. 3 din 28.01.2019, privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov, pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 3 din 28.01.2019 rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2019 astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  3  din data de  28  ianuarie 2019

Republicată conform H.C.L. nr. 304 din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2019;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 2.196/2019, prin care s-a propus încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2019;

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi completările ulterioare; ale pct. 5.15.3 din O.M.F.P. nr. 3.809/18.12.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; ale art. 6,              alin. (19) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/15.03.2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 5 din 26.01.2018 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2017 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2018, modificată prin                 H.C.L. nr. 520 din 26.09.2018;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă excedentul bugetar al secţiunii de funcţionare a bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, în sumă de 40.383.561,15 lei, constituit ca diferenţă între veniturile încasate în sumă de 480.272.715,48 lei şi cheltuielile efectuate în sumă de 439.889.154,33 lei.

 

Art. 2. Se aprobă deficitul bugetar al secţiunii de dezvoltare a bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, în sumă de 92.891.891,79 lei, constituit ca diferenţă între veniturile încasate în sumă de 5.695.645,29 lei şi cheltuielile efectuate în sumă de 98.587.537,08 lei precum şi acoperirea definitivă a acestuia din excedentul bugetului local al anilor precedenţi.

 

Art. 3. Se aprobă excedentul total al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 297.191.297,11 lei, constituit din:

- excedentul bugetar al secţiunii de funcţionare a bugetului local înregistrat la data de 31.12.2018 în sumă de 40.383.561,15 lei, conform art. 1 din prezenta hotărâre,

- deficitul bugetar al secţiunii de dezvoltare a bugetului local înregistrat la data de 31.12.2018, în sumă de 92.891.891,79 lei, conform art. 1 din prezenta hotărâre,

- excedentul bugetului local al anilor precedenţi în sumă de 349.699.627,75 lei.

 

Art. 4. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 297.191.297,11 lei, pe parcursul anului 2019, astfel:

- pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 283.191.297,11 lei

- pentru furnizarea energiei termice către populație în sezonul rece 2018 - 2019 suma de 14.000.000 lei.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică  - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.