Hotărârea nr. 303/2019

Modificarea H.C.L. nr. 246/30.05.2018, pentru aprobarea criteriilor de acordare a premiilor pentru sportivii de performantă din Municipiul Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 303

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 246/30.05.2018, pentru aprobarea criteriilor de acordare a premiilor pentru sportivii de performantă din Municipiul Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 42.985/2019, privind modificarea H.C.L. nr. 246/30.05.2018, privind aprobarea criteriilor de acordare a premiilor pentru sportivii de performanţă din Municipiul Brașov;

Ţinând cont de H.C.L. nr. 468/22.08.2018 prin care se modifică denumirea Direcţiei de Sport şi Tineret Braşov în Direcţia de Administrare Infrastructură Sportivă Braşov având ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive din Municipiul Braşov şi H.C.L. nr. 235/29.03.2019 privind înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov ” instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov având ca obiect de activitate practicarea sportului de performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale;

Luând în considerare aceste modificări acordarea premiilor pentru sportivii de performanţă din Municipiul Braşov se va face de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov;

Având în vedere prevederile art. 18^1, alin (2), lit. f). din Legea educaţiei fizice şi sportului              nr. 69/28 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 9, alin. (2) din O.U.G.                  nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene şi ale art. 25, alin. (1), art. 32 şi art. 33 din Norme financiare pentru activitatea sportivă, aprobată prin art. 1 din H.G. nr. 1447/2007 cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 6, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică, începând cu data prezentei, art. 2 și anexa la H.C.L. nr. 246 din 30.05.2018 privind aprobarea criteriilor de acordare a premiilor pentru sportivii de performanţă din Municipiul Brașov, în sensul înlocuirii sintagmei “Direcţia de Sport și Tineret Braşov” cu sintagma “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 30.05.2018 astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P. şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

    

        

HOTĂRÂREA Nr. 246 din data de  30  mai  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 303 din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea criteriilor de acordare a premiilor pentru sportivii de performanţă din Municipiul Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 43.215/2018, privind aprobarea criteriilor de acordare a premiilor pentru sportivii de performantă din Municipiul Braşov;

Ţinând cont de H.C.L. nr. 468/22.08.2018 prin care se modifică denumirea Direcţiei de Sport şi Tineret Braşov în Direcţia de Administrare Infrastructură Sportivă Braşov având ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive din Municipiul Braşov şi H.C.L. nr. 235/29.03.2019 privind înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov ” instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov având ca obiect de activitate practicarea sportului de performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale;

Luând în considerare aceste modificări acordarea premiilor pentru sportivii de performanţă din Municipiul Braşov se va face de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov;

Având în vedere prevederile art. 18^1, alin (2), lit. f). din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/28 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 9, alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene şi ale art. 25, alin. (1), art. 32 şi art. 33 din Norme financiare pentru activitatea sportivă, aprobată prin art. 1 din H.G. nr. 1447/2007 cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 6, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă criteriile de acordare a premiilor pentru sportivii de performanţă din Municipiul Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P. şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.