Hotărârea nr. 302/2019

Modificarea H.C.L. nr. 7/27.01.2014, pentru aprobarea cotizației către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 302

din data de 30 mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 7/27.01.2014, pentru aprobarea cotizației către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 42.927/2019, prin care se propune aprobarea modificării H.C.L. nr. 7/27.01.2014, privind aprobarea cotizației către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 35, pct. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 46, alin. 1, lit. a) din O.G nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată; ale H.C.L. nr. 7/27.01.2014, privind aprobarea cotizației anuale în sumă de 0,25 lei/locuitor/an Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov;

Văzând Hotărârea nr. 2/07.05.2019 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov şi art. 5, pct. 3,  lit. a) din Actul Constitutiv al Asociaţiei;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. 7, lit. c), art. 45, alin. 1, art. 61,             alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 7/27.01.2014, privind aprobarea cotizației către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov, care va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se aprobă plata cotizației anuale în sumă de 0,50 lei/locuitor/an Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov, datorată de Municipiul Brașov în calitate de membru al acestei asociații.

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 7/27.01.2014, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 7/27.01.2014 astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Economică - Serviciul Buget - C.F.P. și Direcția Tehnică, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

           

 

                                                                     

HOTĂRÂREA Nr.  7  din data de 27  ianuarie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 302 din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 2.126/2014, prin care se propune aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 35, pct. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 46, alin. 1, lit. a) din O.G nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată; ale H.C.L. nr. 7/27.01.2014, privind aprobarea cotizației anuale în sumă de 0,25 lei/locuitor/an Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov;

Văzând Hotărârea nr. 2/07.05.2019 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov şi art. 5, pct. 3,  lit. a) din Actul Constitutiv al Asociaţiei;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. 7, lit. c), art. 45, alin. 1, art. 61,             alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă plata cotizației anuale în sumă de 0,50 lei/locuitor/an Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov, datorată de Municipiul Brașov în calitate de membru al acestei asociații.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.