Hotărârea nr. 301/2019

Modificarea H.C.L. nr. 43/25.01.2013, pentru asocierea Municipiului Brașov cu localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov, republicată.

HOTĂRÂREA Nr. 301

din data de 30 mai  2019

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 43/25.01.2013, pentru asocierea Municipiului Brașov cu localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov,întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 38.542/2019, privind modificarea H.C.L. nr. 43/25.01.2013 republicată, privind asocierea Municipiului Brașov cu localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brasov;

Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 9/15.04.2019 a Adunării Generale a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 11, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. c), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117,  alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 43/25.01.2013 republicată, şi care va avea următorul conţinut:

Art. 5. Se aprobă cuantumul cotizației anuale în valoare de maxim 0,8 % din veniturile proprii ale unităților administrativ teritoriale membre, dar nu mai puțin de 6.500 de Euro”.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 43/25.01.2013 republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 43/25.01.2013 astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 43 din data de 25  ianuarie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 111/2015 și conform H.C.L. nr. 301 din 30 mai 2019

 

 

 

 

 

 

Privind: asocierea Municipiului Brașov cu localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov;

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 25 ianuarie 2013;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcției Tehnice, înregistrate cu nr. 5.656 din 23.01.2013, prin care propunem aprobarea Asocierii Municipiului Brașov cu localități din Zona Metropolitană Brașov, în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov;

Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 9/15.04.2019 a Adunării Generale a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 11, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. c), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

  H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Brașov cu alte localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, persoană juridică de drept român înființată în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului României nr. 855/2008, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

 

Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și Statutul Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov în forma prevăzută în Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri.

 

 Art. 3. Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov va avea sediul în România, Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 8 , camera 212, județul Brașov.

 

 Art. 4. Se aprobă participarea la patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție în numerar în valoare de 250 lei.

 

 Art. 5. Se aprobă cuantumul cotizației anuale în valoare de maxim 0,8 % din veniturile proprii ale unităților administrativ teritoriale membre, dar nu mai puțin de 6.500 de Euro.

  

Art. 6. Se împuternicește Domnul George Scripcaru, primar al Municipiului Brașov, cetățean român cu domiciliul în Municipiul Brașov, Str. Ceahlău nr. 29 B, identificat cu C.I. seria B.V. nr. 464351, CNP 1660903272653, să semneze în numele și pe seama Municipiului Brașov Actul Constitutiv și Statutul Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov anexate la prezenta hotărâre.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.