Hotărârea nr. 300/2019

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RIAL S.R.L. pentru anul 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 300

din data de 30 mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RIAL S.R.L. pentru anul 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, înregistrat cu nr. 44.592/2019, prin care s-a propus aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RIAL S.R.L. pentru anul 2019;

Văzând Anexele bugetului de venituri și cheltuieli ale societății RIAL S.R.L pentru anul 2019, însoțit de Expunerea de motive, Notele de fundamentare și Raportul de control financiar de gestiune înaintate prin adresa nr. 2.920 din 16.05.2019 înregistrată la Primăria Brașov cu             nr. 44.660 din 16.05.2019;

Având în vedere prevederile art. 62, alin. 1, lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019; ale art. 4, alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; ale O.M.F.P. nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

Văzând Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a societății RIAL S.R.L. nr. 3 din 23 mai 2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății RIAL S.R.L. pentru anul 2019, în sumă de 12.978,07 mii lei la partea de venituri și în sumă de 12.978,07 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și societatea RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.