Hotărârea nr. 3/2019

Încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr.  3

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2019;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 2.196/2019, prin care s-a propus încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2019;

            Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 5.15.3 din O.M.F.P. nr. 3.809/18.12.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;

            Văzând prevederile H.C.L. nr. 5/26.01.2018 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2017 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2018, modificată prin H.C.L. nr. 520/26.09.2018;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă excedentul bugetar al secţiunii de funcţionare a bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, în sumă de 40.383.561,15 lei, constituit ca diferenţă între veniturile încasate în sumă de 480.272.715,48 lei şi cheltuielile efectuate în sumă de 439.889.154,33 lei.

 

            Art. 2. Se aprobă deficitul bugetar al secţiunii de dezvoltare a bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, în sumă de 92.891.891,79 lei, constituit ca diferenţă între veniturile încasate în sumă de 5.695.645,29 lei şi cheltuielile efectuate în sumă de 98.587.537,08 lei precum şi acoperirea definitivă a acestuia din excedentul bugetului local al anilor precedenţi.

 

            Art. 3. Se aprobă excedentul total al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 297.191.297,11 lei, constituit din:

            - excedentul bugetar al secţiunii de funcţionare a bugetului local înregistrat la data de 31.12.2018 în sumă de 40.383.561,15 lei, conform art. 1 din prezenta hotărâre,

            - deficitul bugetar al secţiunii de dezvoltare a bugetului local înregistrat la data de 31.12.2018, în sumă de 92.891.891,79 lei, conform art. 1 din prezenta hotărâre,

            - excedentul bugetului local al anilor precedenţi în sumă de 349.699.627,75 lei.

 

            Art. 4. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 297.191.297,11 lei, pe parcursul anului 2019, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică  - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.