Hotărârea nr. 299/2019

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31.03.2019.

HOTĂRÂREA Nr. 299

din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31.03.2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 44.683/2019, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31.03.2019;

Având în vedere prevederile art. 49, alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2019 în sumă de 160.034.000 lei plan şi 209.256.979 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 222.976.280 lei plan şi 113.216.641 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 148.310.380 lei plan şi 188.615.966 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 162.310.380 lei plan şi 104.664.163 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 11.723.620 lei plan şi 20.641.013 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 60.665.900 lei plan şi 8.552.478 plăţi.

 

(2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 1.1. - 1.3. pentru venituri, anexa nr. 1.4. - 1.6. pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 31.03.2019 în sumă de 60.522.280 lei plan şi 64.430.330 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 76.786.270 lei plan şi 51.766.545 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 54.498.380 lei plan şi 62.180.330 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 70.182.000 lei plan şi 51.226.768 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 6.023.900 lei plan şi 2.250.000 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 6.604.270 lei plan şi 539.777 lei plăţi.

 

(2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate se regăseşte în anexele nr. 2.1. - 2.3. pentru venituri, anexa nr. 2.4. - 2.6. pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.

…   //   …

 

-   02  -

 

 

Art. 3. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.03.2019 în sumă de 78.000 lei plan şi 52.934 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 78.000 lei plan şi 12.941 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 78.000 lei plan şi 52.934 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 78.000 lei plan şi 12.941 lei plăţi.

 

(2) Detalierea bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 3.1. pentru venituri , anexa 3.2. pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.