Hotărârea nr. 298/2019

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 2018.

 

HOTĂRÂREA Nr. 298

din data de 30 mai  2019

 

 

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 2018;

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 43.058/2019, prin care s-a propus aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 2018;

Având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2018 în sumă de 462.466.940 lei plan şi 485.968.360 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 812.166.570 lei plan şi 538.476.692 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 444.059.000 lei plan şi 480.272.715 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 493.259.000 lei plan şi 439.889.151 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 18.407.940 lei plan şi 5.695.645 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 318.907.570 lei plan şi 98.587.541 lei plăţi.

(2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 1V, 1V-SF, 1V-SD pentru venituri, anexa nr. 1C, 1C-SF, 1C-SD pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 31.12.2018 în sumă de 153.997.700 lei plan şi 148.523.453 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 166.424.390 lei plan şi 144.686.136 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 132.477.700 lei plan şi 129.939.886 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 144.287.770 lei plan şi 125.861.311 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 21.520.000 lei plan şi 18.583.567 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 22.136.620 lei plan şi 18.824.825 lei plăţi.

(2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 2V, 2V-SF, 2V-SD pentru venituri, anexa nr. 2C, 2C-SF, 2C-SD pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. (1) Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2018 în sumă de 84.000 lei plan şi în sumă de 33.020 lei încasări pe partea de venituri şi în sumă de 84.000 lei plan şi 33.020 lei plăţi - pe partea de cheltuieli.

(2) Detalierea bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 3V, 3C.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.