Hotărârea nr. 294/2019

Modificarea H.C.L. nr. 748/14.12.2018, republicată conform H.C.L. nr. 96 din data de 28.02.2019 pentru aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania, Corp A”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  294

din data de 17 aprilie  2019

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 748/14.12.2018, republicată conform H.C.L. nr. 96 din data de 28.02.2019 pentru aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania, Corp A”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 34.522/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 748/14.12.2018, republicată conform H.C.L. nr. 96 din data de 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania, Corp A“;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                             nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.5 Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.3.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 1 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 13.624/09.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 33.344/10.04.2019, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 748/14.12.2018, republicată conform H.C.L. nr. 96 din data de 28.02.2019, cu celeritate;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 43, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 748/14.12.2018, republicată conform H.C.L. nr. 96 din data de 28.02.2019, şi care va avea următorul conţinut:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania, Corp A”, după cum urmează:

- valoare totală: - 11.031.724,75  lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 7.410.149,21 lei inclusiv TVA

(2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.”

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 748/14.12.2018, republicată conform H.C.L. nr. 96 din data de 28.02.2019 astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                                                                                               

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 748 din data de 14 decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 96/2019 şi conform H.C.L. nr. 294 din 17 aprilie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 14 decembrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 111.053/2018, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A“;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                             nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.5 Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.3.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 1 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 13.624/09.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 33.344/10.04.2019, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 748/14.12.2018, republicată conform H.C.L. nr. 96 din data de 28.02.2019, cu celeritate;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 43, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania, Corp A”, după cum urmează:

- valoare totală: - 11.031.724,75 lei inclusiv TVA

- din care C + M: -   7.410.149,21 lei inclusiv TVA

(2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.