Hotărârea nr. 293/2019

Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii RATBV S.A. pentru anul 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 293

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii RATBV S.A. pentru anul 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                     17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 33.371/2019, prin care s-a propus aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii RATBV S.A. pentru anul 2019;

Văzând Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019, însoţit de Expunerea de motive şi Notele de fundamentare ale societăţii RATBV S.A. pentru anul 2019 înaintate prin adresa nr. 4.130/05.04.2019, înregistrată la Primăria Braşov cu nr. 31.930/05.04.2019;

Având în vedere art. 62, alin. 1, lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2019,               nr. 50/2019; ale art. 4, alin. (1), litera a) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; precum şi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor al RATBV S.A. nr. 3/08.04.2019 şi Decizia Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. nr. 35 din 04.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societăţii RATBV S.A. pentru anul 2019, în sumă de 112.175 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 111.572 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.