Hotărârea nr. 292/2019

Aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 292

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2019, înregistrat cu nr. 32.628/08.04.2019;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 1 şi art. 26, alin. 2^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 4, alin. 1, lit. b, art. 5, alin. 3 şi alin. 6 din Legea bugetului de stat nr. 2/03.01.2018; TITLUL IX Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local al Municipiului Braşov pe anul 2019 în sumă de 587.183,00 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 1.120.175,91 mii lei credite de angajament şi în sumă de 884.374,30 credite bugetare, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 554.463,38 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 568.463,38 mii lei credite de angajament şi în sumă de 568.463,38 mii lei credite bugetare. Excedentul secţiunii de funcţionare conform H.C.L. nr. 3 din 28.01.2019 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2019, republicată conform H.C.L. nr. 169 din 29.03.2019, este de 14.000 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 32.719,62 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 551.712,53 mii lei credite de angajament şi în sumă de 315.910,92 credite bugetare. Excedentul secţiunii de dezvoltare la 31.12.2017 conform H.C.L. nr. 3/28.01.2019 republicată conform H.C.L. nr. 169/29.03.2019, este de 283.191,30 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 

Art. 2. Se aprobă bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2019 în sumă de 183.806,62 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 198.220,37 mii lei credite de angajament şi în sumă de 200.070,61 credite bugetare, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 149.294.72 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 164.978,34 mii lei credite de angajament şi în sumă de 164.978,34 mii lei credite bugetare;

Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 4 din 28.01.2019 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov, este de 15.683,62 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 34.511,90 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 33.242,03 mii lei credite de angajament şi în sumă de 35.092,27 credite bugetare.

Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 4 din 28.01.2019, este de 580,37 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

…  //   …

 

 

-   02   -

Art. 3. Se aprobă bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019, secţiunea de dezvoltare, în sumă de 188,00 mii lei la partea de venituri şi la cheltuieli în sumă de 188,00 mii lei credite de angajament şi în sumă de 188,00 mii lei credite bugetare.

Detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2019, precum si numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2019 cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget, astfel:

- Municipiul Braşov - anexa nr. 4.01. - 4.02.

- Direcţia Fiscală Braşov - anexa nr. 5

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov - anexa nr. 6

- Poliţia Locală Braşov - anexa nr. 7

- Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov - anexa nr. 8

- Filarmonica Braşov - anexa nr. 9

- Teatrul pentru copii “Arlechino” Braşov - anexa nr. 10

- Opera Braşov - anexa nr. 11

- Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov - anexa nr. 12

- Club Sportiv Municipal Corona Braşov - anexa nr. 13

- Direcţia de Asistenta Socială Braşov - anexa nr. 14.01. - 14.03.

- Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov - anexa nr. 15

- Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov - anexa nr. 16

- Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 17

- Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov - anexa nr. 18

- Serviciul Public Local de Termoficare Braşov - anexa nr. 19

- Serviciul Public Local Salvamont Agrement şi Parking Braşov - anexa nr. 20.01. -20.03.

 

Art. 5. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice, finanţate integral din bugetul Municipiului Braşov şi din venituri proprii pe anul 2019, astfel:

- Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov - anexa nr. 21

 

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Braşov - anexa nr. 22.01. - 22.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Braşov - anexa nr. 23.01. - 23.02.

- Grădiniţa cu program normal nr. 4 Braşov - anexa nr. 24

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 Braşov - anexa nr. 25.01. - 25.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Braşov - anexa nr. 26.01. - 26.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 Braşov - anexa nr. 27.01. - 27.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 Braşov - anexa nr. 28.01. - 28.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 10 „Primii paşi” Braşov   - anexa nr. 29.01. - 29.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 11 „Căsuţa Bucuriei” Braşov - anexa nr. 30.01. - 30.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 Braşov - anexa nr. 31.01. - 31.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 Braşov - anexa nr. 32.01. - 32.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 15 Braşov - anexa nr. 33.01. - 33.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 17 „Martinică” Braşov              - anexa nr. 34.01. - 34.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 18 „Dumbrava Minunată” Braşov - anexa nr. 35.01. - 35.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 19 „Boboceii” Braşov - anexa nr. 36.01. - 36.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 21 Braşov - anexa nr. 37.01. - 37.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 22 „Micul Prinţ” Braşov - anexa nr. 38.01. - 38.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 „Dinţişorii de lapte” Braşov - anexa nr. 39.01. - 39.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 24 Braşov - anexa nr. 40.01. - 40.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 25 „Lumea copiilor” Braşov - anexa nr. 41.01. - 41.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 26 „Junior” Braşov - anexa nr. 42.01. - 42.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 28 Braşov - anexa nr. 43.01. - 43.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 29 Braşov - anexa nr. 44.01. - 44.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov - anexa nr. 45.01. - 45.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 34 Braşov - anexa nr. 46.01. - 46.02.

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 Braşov - anexa nr. 47.01. - 47.02.

 

 

…  //   …

 

-   03  -

 

- Şcoala Gimnazială nr. 1 Braşov - anexa nr. 48.01. - 48.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov - anexa nr. 49.01. - 49.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 3 „Gheorghe Lazăr” Braşov - anexa nr. 50.01. - 50.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 5 Braşov - anexa nr. 51.01. - 51.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureşianu” Braşov - anexa nr. 52

- Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov - anexa nr. 53.01. - 53.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov - anexa nr. 54.01. - 54.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 11 „Şt. O. Iosif” Braşov - anexa nr. 55.01. - 55.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 12 Braşov - anexa nr. 56

- Şcoala Gimnazială nr. 13 Braşov - anexa nr. 57.01. - 57.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 14 „Sfântul Bartolomeu” Braşov - anexa nr. 58.01. - 58.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 15 Braşov - anexa nr. 59.01. - 59.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 19 Braşov - anexa nr. 60.01. - 60.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 25 Braşov - anexa nr. 61.01. - 61.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Braşov - anexa nr. 62.01. - 62.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 30 Braşov - anexa nr. 63.01. - 63.02.

- Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov - anexa nr. 64.01. - 64.02.

- Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov - anexa nr. 65.01. - 65.02.

- Colegiul Naţional „Unirea” Braşov - anexa nr. 66.01. - 66.02.

- Colegiul Naţional de Informatică „Gr. Moisil” Braşov - anexa nr. 67.01. - 67.02.

- Colegiul Naţional „Aprily Lajos“ Braşov - anexa nr. 68.01. - 68.02.

- Colegiul de stiinte ale naturii Emil Racoviţă Braşov - anexa nr. 69.01. - 69.02.

- Liceul „Andrei Mureşanu“ Braşov - anexa nr. 70.01. - 70.02.

- Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov - anexa nr. 71.01. - 71.02.

- Liceul cu Program Sportiv Braşov - anexa nr. 72.01. - 72.02.

- Liceul Vocaţional de Arte Plastice „Hans Mattis Teutsch” Braşov - anexa nr. 73.01. - 73.02.

- Liceul Vocaţional de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov - anexa nr. 74.01. - 74.02.

- Liceul Teoretic „Johanes Honterus” Braşov - anexa nr. 75.01. - 75.02.

- Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov - anexa nr. 76.01. - 76.02.

- Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov - anexa nr. 77.01. - 77.02.

- Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleţ” Braşov - anexa nr. 78.01. - 78.02.

- Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov - anexa nr. 79.01. - 79.02.

- Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Braşov - anexa nr. 80.01. - 80.02.

- Şcoala Profesională Germană Kronstadt Braşov - anexa nr. 81.01. - 81.02.

- Colegiul „Nicolae Titulescu” Brasov - anexa nr. 82.01. - 82.02.

- Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - anexa nr. 83.01. - 83.02.

- Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - anexa nr. 84.01. - 84.02.

 

Art. 6. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr. 85.01. - 85.06., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.