Hotărârea nr. 291/2019

Modificarea Art. 4 din H.C.L. nr. 301/23.06.2017 pentru dezmembrarea imobilului - teren situat în Braşov, str. Apollo f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 291

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea Art. 4 din H.C.L. nr. 301/23.06.2017 pentru dezmembrarea imobilului - teren situat în Braşov, str. Apollo f.n.;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 33.274/2019, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 301/2017 privind dezmembrarea imobilului - teren situat în Braşov, str. Apollo f.n.;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 și 888 din Codul Civil; ale art. 36 din Legea                   nr. 18/1991 republicată, coroborate cu ale Legii nr. 7/1996 republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115,             alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 4 din H.C.L. nr. 301/23.06.2017 şi care va avea următorul conţinut:

Art. 4. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public de Administrare Creşe a terenului în suprafaţă de 3638 m.p. situat în Braşov, str. Apollo f.n., rezultat ca urmare a dezlipirii conform documentaţiei precizate la art. 1, pe o perioadă de 20 de ani.“

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 301/23.06.2017 rămân neschimbate.

 

Art. 3. H.C.L. nr. 301/23.06.2017, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brasov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

HOTĂRÂREA Nr. 301  din data de 23  iunie  2017

Republicată conform H.C.L. nr. 291 din 17 aprilie  2019

 

 

 

 

Privind:  dezmembrarea imobilului teren situat in Brasov, str. Apollo f.n.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iunie 2017;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.060/2017, prin care s-a propus dezmembrarea  imobilului  situat în Braşov, str. Apollo f.n.;

         Având în vedere prevederile art. 879, 880 și 888 din Codul Civil; ale art. 36 din Legea                   nr. 18/1991 republicată, coroborate cu ale Legii nr. 7/1996 republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115,             alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Documentaţia cadastrală de primă înscriere cu propunere de dezlipire a imobilului, înscris în CF 133809 Braşov sub Nr. Top. ((7519/3, 7519/4, 7518/3)/1/1/1)/1/1/2/1 în suprafaţă de 43003 m.p., conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov a terenului în suprafaţă de 3638 m.p., rezultat ca urmare a dezlipirii conform documentaţiei precizate la art. 1.

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului în suprafaţă de 3638 m.p., rezultat ca urmare a dezlipirii conform documentaţiei precizate la art. 1.

Art. 4. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public de Administrare Creşe a terenului în suprafaţă de 3638 m.p. situat în Braşov, str. Apollo f.n., rezultat ca urmare a dezlipirii conform documentaţiei precizate la art. 1, pe o perioadă de 20 de ani.

Art. 5. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Braşov, înscris în CF 133809 Braşov la B2.

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.