Hotărârea nr. 290/2019

Modificarea H.C.L. nr. 47/28.01.2019 pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada Stejarului - tronson II.

HOTĂRÂREA Nr. 290

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 47/28.01.2019 pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada Stejarului - tronson II;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 32.774/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului strada Stejarului - tronson II;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; precum şi ale Ordinului                      nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61,                alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 47/28.01.2019, și care va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - strada Stejarului - tronson II - identificat prin imobilele cu nr. top. 6878/4/2/1, 6878/4/2/3, 6878/4/2/4, 6878/4/2/5, 6878/5, 6878/3/b/2 - drum, conform Documentaţiei cadastrale de primă înscriere întocmită de S.C. FUNCIARA S.R.L.”

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 47/28.01.2019, rămân neschimbate.

 

Art. 3. H.C.L. nr. 47/28.01.2019, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

                                                                                                              

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 47 din data de 28  ianuarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 290 din data de 17  aprilie  2019

 

 

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Stejarului - tronson II;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 3.556/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Stejarului - tronson II;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; precum şi ale Ordinului                      nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61,                alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - strada Stejarului - tronson II - identificat prin imobilele cu nr. top. 6878/4/2/1, 6878/4/2/3, 6878/4/2/4, 6878/4/2/5, 6878/5, 6878/3/b/2 - drum, conform Documentaţiei cadastrale de primă înscriere întocmită de S.C. FUNCIARA S.R.L.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.