Hotărârea nr. 29/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 6100/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 2100/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 6000/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 1000/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Nitra Octavian şi Nitra Laura.

 

HOTĂRÂREA Nr.  29

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a  următoarelor cote din  terenuri: cota de 6100/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 2100/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov,  nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 6000/416800 din terenul înscris în C.F.  nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 1000/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, de la Nitra Octavian şi Nitra Laura;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 2.763/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 6100/421000 din terenul înscris în C.F.                     nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4, în suprafaţă totală de 4.210 m.p., Aleea Adrian Păunescu; cota de 2100/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov,                nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3, în suprafaţă totală de 1.431 m.p., Aleea Adrian Păunescu; cota de 6000/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2, în suprafaţă totală de 4.168 m.p., Aleea Adrian Păunescu; cota de 1000/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, în suprafaţă totală de 706 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

            Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 1.877/31.10.2018;

            Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1),                 lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale               nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se ia act că dl. Nitra Octavian şi d-na Nitra Laura au renunţat la dreptul de proprietate asupra următoarelor cote din terenuri:

            - cota de 6100/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660,              nr. top. 9510/2/4/2/81/4, în suprafaţă totală de 4.210 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

            - cota de 2100/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659,              nr. top. 9510/2/4/2/81/3, în suprafaţă totală de 1.431 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

            - cota de 6000/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658,               nr. top. 9510/2/4/2/81/2, în suprafaţă totală de 4.168 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

            - cota de 1000/70600 din terenul  înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, în suprafaţă totală de 706 m.p., Aleea Adrian Păunescu.

 

  // 

 

-  02  -

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a următoarelor cote din terenuri:

            - cota de 6100/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660,          nr. top. 9510/2/4/2/81/4, în suprafaţă totală de 4.210 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

            - cota de 2100/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659,              nr. top. 9510/2/4/2/81/3, în suprafaţă totală de 1.431 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

            - cota de 6000/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658,               nr. top. 9510/2/4/2/81/2, în suprafaţă totală de 4.168 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

            - cota de 1000/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, în suprafaţă totală de 706 m.p., Aleea Adrian Păunescu.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.