Hotărârea nr. 289/2019

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Sfântul Andrei (continuare str. Narciselor - tronson III).

 

HOTĂRÂREA Nr. 289

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Sfântul Andrei (continuare str. Narciselor - tronson III);

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 32.777/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Sfântul Andrei (continuare str. Narciselor);

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânpetru nr. 57/21.08.2018 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 517/22.08.2018 prin care a fost aprobată trecerea din domeniul public al comunei Sânpetru în domeniul public al Municipiului Braşov, respectiv preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov pe perioadă determinată până la finalizarea obiectivului de investiţie „Modernizare strada Narciselor”, a imobilului drum de exploatare identificat conform parcelelor cadastrale DE 590 şi DE 478;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; precum şi ale Ordinului                        nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61,      alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - strada Sfântul Andrei - identificat sub nr. top. 8891 - drum, conform documentaţiei cadastrale de primă înscriere întocmită de S.C. FUNCIARA S.R.L.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.