Hotărârea nr. 288/2019

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului Str. Narciselor - tronson II.

HOTĂRÂREA Nr. 288

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului Str. Narciselor -    tronson II;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 32.785/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului Str. Narciselor - tronson II;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânpetru nr. 57/21.08.2018 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 517/22.08.2018 prin care a fost aprobată trecerea din domeniul public al comunei Sânpetru în domeniul public al Municipiului Braşov, respectiv preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov pe perioadă determinată până la finalizarea obiectivului de investiţie - Modernizare strada Narciselor, a imobilului drum de exploatare identificat conform parcelelor cadastrale DE 590 şi DE 478;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi ale Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115,            alin. (1), lit. b), şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului -           str. Narciselor - tronson II - identificat cu nr. top. 8891 lăsat în afară de C.F. conform documentaţiei cadastrale de primă înscriere întocmită de S.C. Funciara S.R.L., care face parte integrantă din prezenta.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.