Hotărârea nr. 287/2019

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Narciselor - tronson 1.

 

HOTĂRÂREA Nr. 287

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Narciselor - tronson 1;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                  17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 32.765/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Narciselor - tronson 1;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi ale Ordinului nr. A.N.C.P.I. nr. 700/2014 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),          art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale             nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - str. Narciselor - tronson I - identificat cu nr. top. 8891 lăsat în afară de C.F. conform documentaţiei cadastrale de primă înscriere întocmită de S.C. Funciara S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.