Hotărârea nr. 285/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 6, deţinut de MIHAI NICOLAE.

 

HOTĂRÂREA Nr. 285

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 6, deţinut de MIHAI NICOLAE;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                  17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 31.329/2019, prin care s-a propus neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 6, înscris în                     C.F. nr. 562 Braşov, nr. top [(5680-5681)/I]/6, casă monument istoric, având cod LMI BV-II-m-A-11467, deţinut de MIHAI NICOLAE;

Luând în considerare adresa nr. 30.402/2019, prin care petentul MIHAI NICOLAE solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 6;

Văzând adresa Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, nr. 1713/06.03.2019, din care rezultă că, Statul Român nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului mai sus menţionat;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea                             nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1),     lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 6, înscris în C.F.              nr. 562 Braşov, nr. top. [(5680-5681)/I]/6, casă monument istoric, având cod LMI BV-II-m-A-11467, deţinut de MIHAI NICOLAE.

 

Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.