Hotărârea nr. 284/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/8 din terenul înscris în C.F. nr. 107377 Braşov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 10903/3/1/1/2/9, de la Şchiopeţi Dinu şi Şchiopeţi Vironica.

 

HOTĂRÂREA Nr. 284

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/8 din terenul înscris în C.F. nr. 107377 Braşov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 10903/3/1/1/2/9, de la Şchiopeţi Dinu şi Şchiopeţi Vironica;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 32.554/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/8 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în        C.F. nr. 107377 Braşov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 10903/3/1/1/2/9, în suprafaţă totală de 891 m.p., zona str. Bârsei;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 1.651 din 11.03.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 39, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3),   art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Şchiopeţi Dinu şi d-na Şchiopeţi Vironica au renunţat la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/8 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în              C.F. nr. 107377 Braşov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 10903/3/1/1/2/9, în suprafaţă totală de                 891 m.p., zona str. Bârsei.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 1/8 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 107377 Braşov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 10903/3/1/1/2/9, în suprafaţă totală de          891 m.p., zona str. Bârsei.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.