Hotărârea nr. 28/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1346/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Cazacu Traian.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 28

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1346/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Cazacu Traian;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 2.751/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1.006/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 109370, a localităţii Braşov,                  nr. cad. 109370, (nr. C.F. vechi 53939, nr. cad. vechi 9714, nr. top. 10544/8/1/1/20), în suprafaţă totală de 1.503 m.p., str. Ardealului;

            Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale              art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1),               lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale               nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Cazacu Traian, autentificată sub nr. 1346 din 28.11.2018 de Societatea Profesională Notarială Mija Cosmin-Ioan şi Mija Cătălina, referitoare la cota de 1.006/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 109370 a localităţii Braşov, nr. cad. 109370, (nr. C.F. vechi 53939, nr. cad. vechi 9714, nr. top. 10544/8/1/1/20) în suprafaţă totală de 1.503 m.p., str. Ardealului.

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte funciară a cotei de 1.006/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 109370 a localităţii Braşov, nr. cad. 109370, (nr. C.F. vechi 53939, nr. cad. vechi 9714, nr. top. 10544/8/1/1/20) în suprafaţă totală de 1.503 m.p., str. Ardealului, conform ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1346 din 28.11.2018, a d-lui Cazacu Traian, de către Societatea Profesională Notarială Mija Cosmin-Ioan şi Mija Cătălina.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.